duurzaam beleggen bij
a.s.r. vermogensbeheer

Duurzaam beleggen

Als institutionele belegger toont a.s.r. haar maatschappelijke verantwoordelijkheid onder meer door toepassing van ethische- en duurzaamheidscriteria in haar beleggingsbeleid. Duurzaam beleggen is voor a.s.r. geen doel, maar een middel. Op de lange termijn is dat namelijk het beste, voor al onze belanghebbenden.

SFDR

Wij houden bij onze beleggingsbeslissingen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren. Meer informatie hierover leest u in deze verklaring: Principal adverse impacts statement (PAI). Daarnaast geven we openheid over de ESG-kenmerken van onze beleggingsfondsen en mandaten (artikel 10 van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (EU) 2019/2088 van 27 november 2019).

Art. 10 SFDR statement: ESG kenmerken fondsen en mandaten

SRI-beleid

Alle beleggingen die beheerd worden door a.s.r. vermogensbeheer worden gescreend op sociale- en milieuaspecten en governance criteria, op basis van het a.s.r. SRI-beleid (Socially Responsible Investment). Landen en ondernemingen die niet hieraan voldoen worden uitgesloten, terwijl wij juist extra investeren in landen en ondernemingen die bijdragen aan een duurzame maatschappij. Dit zijn bijvoorbeeld landen en ondernemingen die inzetten op de energietransitie en het tegengaan van de risico’s van klimaatverandering. Maar ook bijvoorbeeld gezondheidszorg en onderwijs zijn belangrijke thema’s voor ons.

Daarom investeert a.s.r. niet in wapens, tabak en de gokindustrie. Ook investeert a.s.r. niet in bedrijven die een groot deel van hun omzet halen uit nucleaire energie, steenkool, olie schalie, teerzanden. Ook eisen wij dat bedrijven voldoen aan internationale conventies op het gebied van mensen- en arbeidsrechten en milieu, zowel in de onderneming zelf als in hun keten. a.s.r. hanteert criteria voor bijvoorbeeld de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, leefbaar loon, vakbondsvrijheid en de uitsluiting van kinderarbeid. Voor de beleggingen in staatsleningen sluit a.s.r landen uit die slecht scoren op corruptie, democratische vrijheden en milieu.

Engagement

a.s.r. hanteert criteria voor bijvoorbeeld de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, leefbaar loon, vakbondsvrijheid en de uitsluiting van kinderarbeid. Wij geloven in engagement via een constructieve dialoog met de bedrijven waarin wij beleggen, met als doel het verhogen van de aandeelhouderswaarde en maatschappelijk rendement op lange termijn. Als er sprake is van controversiële activiteiten en deze dialoog niet tot een positief resultaat leidt, dan worden bedrijven uitgesloten in de beleggingsportefeuille.

Voor de beleggingen in staatsleningen sluit a.s.r. landen uit die slecht scoren in de Freedom in the World Annual Report en de Corruption Perceptions Index en de Environmental Performance Index. Naast uitsluitingen hanteren we een best in class benadering: de gewogen gemiddelde SDG-score (sustainable development goals-score) bevindt zich in de top 25% van de SDG-index.

Duurzaam beleggingsbeleid

Het duurzaam beleggingsbeleid van a.s.r. is ontwikkeld om verantwoord en duurzaam te investeren, met zo min mogelijk negatieve gevolgen voor de beleggingsopbrengsten. Voor meer inzicht in a.s.r.'s beleggings- en engagementbeleid, verwijzen we naar het volledige Duurzaam Beleggingsbeleid van a.s.r.

Hier vind je alle informatie over duurzaam ondernemen

en alle gerelateerde documenten die van toepassing zijn voor a.s.r. vermogensbeheer.