duurzaam beleggen bij
a.s.r. vermogensbeheer

wat is jullie risicobeleid?

Het (financieel) risicomanagement concentreert zich rondom het risk management committee en wordt door verscheidene afdelingen binnen a.sr. vermogensbeheer uitgevoerd. 

Bij de risicocontrole van vastrentende beleggingen ligt de focus op markt- c.q. renterisico, krediet- c.q. debiteurenrisico en concentratierisico. Systematisch worden de specifiek voor vastrentende waarden relevante risicoparameters, zoals rente- en spread durations, creditspreads, ratings en portefeuillespreiding gecontroleerd, beoordeeld en getoetst aan de mandaatrestricties. Hiernaast worden ook de andere risicomaatstaven, zoals de verschillende value-at-risk en tracking error maatstaven zowel ex-ante als ex-post berekend en getoetst, en worden scenario-analyses, stress tests (het projecteren van extreme scenario’s op de beleggingsportefeuille) en back tests (het testen of de berekeningen van de risicosystemen representatief zijn) uitgevoerd. Deze risicoparameters worden ook onderverdeeld in risicofactoren voor vastrentende waarden, zoals roll-down-, inkomens-, valuta-, inflatie- en curvefactoren.  

Risk Management Committee (RMC)
Bij a.s.r. vermogensbeheer is de verantwoordelijkheid voor het beleggingsbeleid strikt gescheiden van de verantwoordelijkheid voor het risicobeleid. De belangrijkste reden is dat voor een prudent vermogensbeheer een balans moet bestaan tussen het halen van performancedoelstellingen aan de ene kant en het verantwoord omgaan met de beleggingsrisico’s aan de andere kant. Om die reden is er naast een commissie die verantwoordelijk is voor het beleggingsbeleid (genaamd Investment Policy Committee, IPC), een commissie die verantwoordelijk is voor het beleid van risicobeheersing (genaamd risk management committee, RMC).

Het RMC geeft haar oordeel en adviseert over risicobudgetten en de speelruimte die de portefeuillebeheerders krijgen om hun rendementsdoelstellingen te halen. Dit betreft zowel risico’s die kunnen optreden bij beleggingen en het inrichten van (nieuwe) producten en risicomeetsystemen, als risico’s die zich kunnen voordoen op operationeel gebied binnen a.s.r. vermogensbeheer. Het RMC kan daarbij externe deskundigen aanwijzen om meetmethoden, risicolimieten, systemen, beleggingsproducten en operationele processen te toetsen en te valideren. Afspraken liggen vast in prospectussen voor beleggingsfondsen, in mandaatovereenkomsten en in interne RMC-stukken. 

In het RMC zijn vertegenwoordigd:

 • een directielid van a.s.r. vermogensbeheer die verantwoordelijk is voor risicomanagement, de interne organisatie en operationele processen (30 jaar ervaring)
 • minimaal twee risicomanagers (waarvan minimaal één senior, afkomstig van de afdeling risk control van a.s.r., beiden minimaal 5 jaar ervaring)
 • een senior portefeuillebeheerder (minimaal 10 jaar ervaring)
 • een lid van de midoffice a.s.r. vermogensbeheer (minimaal 10 jaar ervaring)
 • een risk manager (10 jaar ervaring)

Afdelingen die zich bezighouden met financieel risicomanagement
a.s.r. vermogensbeheer schakelt voor de risicomanagementactiviteiten de volgende afdelingen in: 

 • portefeuillebeheer a.s.r. vermogensbeheer
 • risk manager a.s.r. vermogensbeheer
 • risk control
 • beleggingsadministratie Institutional Trust Services
 • midoffice a.s.r. vermogensbeheer
 • interne accountants dienst a.s.r.
 • compliance-afdeling a.s.r.