waarmee kunnen
wij u helpen?

Europese aandelen

Onze beleggingsfilosofie stoelt op 3 pijlers:

  1. Spreiding: een goede spreiding van de aandelenportefeuille over landen, sectoren en individuele aandelen
  2. Kwaliteit: de overtuiging dat aandelen van kwalitatief hoogwaardige ondernemingen op langere termijn beter presteren dan het marktgemiddelde en dat tegen een lager risicoprofiel
  3. Duurzaamheid: volledige integratie van duurzaamheid binnen uw portefeuille

We noemen deze aanpak Index Plus. ‘Index’ geeft aan dat we uw portefeuille goed spreiden, waardoor ook de afwijkingen ten opzichte van de benchmark beperkt zullen zijn. ‘Plus’ slaat zowel op de selectie van aandelen van kwalitatief hoogwaardige ondernemingen als op het duurzame karakter van uw portefeuille. In de beoordeling van de kwaliteit van een onderneming is voor ons, naast de concurrentiepositie, de winstgevendheid, en een gezonde balans, ook van groot belang hoe een onderneming omgaat met lange termijn ESG-risico’s en kansen.

index plus beleggen

Academische onderzoek wijst uit dat een goede spreiding van de beleggingsportefeuille op de langere termijn het beste rendement maakt. Daarnaast is het rendement van een goed gespreide portefeuille meer stabiel.

kwaliteit

Andere onderzoeken laten zien dat aandelen van kwalitatief hoogwaardige ondernemingen over een langere termijn beter presteren dan het marktgemiddelde. Bijkomend voordeel is dat deze aandelen ook minder risicovol zijn. De beslissing om te beleggen in dergelijke ondernemingen is natuurlijk ook afhankelijk van de waardering. We hanteren een lange termijn horizon voor de selectie van deze kwaliteitsaandelen, zo beperken we de transactiekosten.
Kwalitatief hoogwaardige aandelen worden onder andere gekenmerkt door een blijvend concurrentievoordeel, een duidelijke strategie en visie en een hoogwaardig management. Hierdoor mag u verwachten dat deze ondernemingen aandeelhouderwaarde creëren voor aandeelhouders door blijvend hoge kasstromen, marges en stabiele, liefst stijgende dividenden. Voor wat de groei van organisaties betreft hebben wij voorkeur voor autonome duurzame groei boven cyclische groei en/of acquisities.

duurzaamheid

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de portefeuilleconstructie. Hiermee tonen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat wordt enerzijds gerealiseerd door bovengenoemde selectie van hoge kwaliteitsondernemingen en anderzijds door het uitsluiten van ondernemingen waarvan de activiteiten als maatschappelijk onverantwoord worden beoordeeld. Zo beleggen we bijvoorbeeld niet in wapenproducenten en tabaksfabrikanten. We hebben een voorkeur voor aandelen van ondernemingen die positief bijdragen aan de maatschappij en het milieu. We kijken bijvoorbeeld of bedrijven efficiënt omgaan met de aanwezige natuurlijke grondstoffen, een goed personeelsbeleid voeren en een goed “corporate citizen” zijn.

over ons aandelenteam

We zijn gespecialiseerd in het beheer van aandelen van grotere Europese ondernemingen. Ons aandelenteam heeft over de afgelopen jaren bewezen waarde te kunnen toevoegen ten opzichte van een toonaangevende Europese benchmark, waarbij het risicoprofiel van de portefeuille lager ligt dan het risicoprofiel van de benchmark.