waarmee kunnen
wij u helpen?

balanced mandates

Wij stemmen portefeuilles af op de wensen van de cliënt, al dan niet op basis van een (eventueel door ons) uitgevoerde asset & liability management-studie. Meestal is de vastrentende portefeuille de basis. In aanvulling daarop worden andere beleggingscategorieën toegevoegd. Daarbij komt het regelmatig voor dat geen gepubliceerde indices als benchmark worden afgesproken: de benchmark is de inkomensbehoefte/kasstroomverplichtingen van de cliënt. In het geval dat er wel gepubliceerde indices als benchmarks worden afgesproken zullen wij indien mogelijk de gepastheid en de relatieve risicotoleranties in relatie tot het risicoprofiel van de cliënt bespreken.

Wij bedienen een beperkt aantal (zeer) grote cliënten en kunnen daardoor inspelen op de wensen en eisen van onze cliënt. Wij hanteren geen modelportefeuilles of referentielijsten. Iedere cliënt heeft zijn eigen parameters en richtlijnen voor haar uitzettingen.

ons beleggingsproces

De top-down en bottom-up analyses samen met de relevante risicorestricties en (eventuele) benchmark worden gebruikt om een vastrentende portefeuille te construeren met individuele obligaties. Voor de portefeuilleconstructie gebruiken we kwantitatieve portefeuille-optimalisatie modellen die gegeven de randvoorwaarden oplossingen uitrekenen met de hoogste rendement/risicoverhoudingen.

balanced mandates

Portefeuilleconstructie (‘zoekmachine’) 

Om te beginnen wordt voor iedere cliënt afzonderlijk (op basis van de restricties) een database bepaald waarin alleen die leningen zijn opgenomen die aan de restricties en uitgangspunten voldoen (kasstroomschema, benchmark, duurzaamheid, maximum per land, verhandelbaarheid, maximum per debiteur, maximum per rating categorie, looptijdrestricties, etc.). Vervolgens wordt op basis hiervan en de visie die voortkomt uit de marktanalyse, de optimale portefeuille samengesteld. 

De optimale portefeuille is de portefeuille die, gegeven het beleggingsuniversum en de gestelde restricties, het hoogst haalbare rendement/risico-verhouding genereert. Binnen het opgegeven universum valt er per definitie geen portefeuille met een gelijk risicoprofiel samen te stellen dat een hoger effectief rendement heeft. Dit wil niet zeggen dat deze ‘optimale’ portefeuille de ‘ideale’ portefeuille is. Er kunnen goede redenen zijn om bepaalde obligaties van de optimale portefeuille niet in portefeuille op te nemen en ze te vervangen door obligaties met een lager risico (en een lager rendement). Daarom wordt de beschreven kwantitatieve wijze van het samenstellen van een beleggingsportefeuille altijd gevolgd door een kwalitatieve selectiefase.

Selectiefase

Tijdens deze selectiefase (creditresearch) wordt onder meer gecontroleerd of de geselecteerde waarden voldoen aan de kwalitatieve eisen die de portefeuillebeheerders stellen en of ze bijvoorbeeld daadwerkelijk in voldoende mate verhandelbaar zijn. De kwalitatieve analyse kan bijvoorbeeld leiden tot het verwijderen van een aanvankelijk geselecteerde waarde omdat er een rating downgrade wordt verwacht. Ook wordt gekeken of de portefeuille in zijn geheel in balans is. Zo kan het bijvoorbeeld onwenselijk zijn dat het gehele belang in een bepaald land met debiteuren wordt ingevuld die qua rating nog maar net aan de restricties voldoet. Tot slot wordt er, volgens het ´vier-ogen principe’ gecontroleerd of de portefeuille werkelijk voldoet aan alle door de klant gestelde restricties.