duurzaam beleggen bij
a.s.r. vermogensbeheer

kennisgeving voorstel wijziging voorwaarden fondsen

geplaatst op 06-12-2016 door Marc

ASR Vermogensbeheer (de “Beheerder”) het voornemen heeft om de voorwaarden van het ASR Kapitaalmarkt Fonds – Onderwijsbureau Liquiditeiten Fonds te wijzigen.
Achtergrond van deze wijzigingen is dat per 1 juli 2016 de Regeling Beleggen en Belenen voor onderwijsinstellingen (hierna de “Regeling”) is gewijzigd, nr. WJZ/800938 (6670), houdende regels voor onderwijsinstellingen omtrent het uitzetten van gelden, het aangaan van leningen en het aangaan van verbintenissen voor financiële derivaten. De wijzigingen houden alle verband met de wetswijziging, met uitzondering van de naamswijziging.

voorgestelde wijzigingen

De volgende wijzigingen worden daarom doorgevoerd in het Aanvullend Prospectus van het ASR Kapitaalmarkt - Onderwijsbureau Liquiditeiten Fonds:

  1. Geen beperking meer tot de kring van cliënten van Onderwijsbureau Meppel;
  2. De bepaling over solvabiliteitsvrij papier wordt aangepast;
  3. De maximale weging per debiteur voor AAA-papier blijft ongewijzigd, voor AA-papier wordt een maximale weging per debiteur van 10% ingevoerd en voor single A- debiteuren geldt een maximum van 5% van het fondsvermogen;
  4. De beperking voor de maximale duration van de portefeuille ruimer te stellen omdat de beheerder het renterisico niet meer kan afdekken (maximaal 5 jaar);
  5. Naamswijziging naar de algemene naam ASR Kapitaalmarkt Fonds – Onderwijs Fonds.

geen bezwarende wijzigingen

De in het Aanvullend Prospectus door te voeren wijzigingen leiden niet tot een vermindering van bestaande rechten of zekerheden van participanten. Wel is van belang dat de gemiddelde looptijd van de beleggingen in het fonds omhoog zal gaan doordat er geen derivaten meer kunnen worden gebruikt voor afdekking van het renterisico. Dat betekent dat de gemiddelde looptijd van het fonds omhoog gaat met circa 1 jaar. De potentiële opbrengsten worden hierdoor hoger, maar ook het risico neemt toe (tussentijdse koersbewegingen). Deze wijziging is mede ingegeven door de hoogte en steilheid van de huidige yieldcurve(s).

inwerkingtreding wijzigingen

De wijzigingen in het Aanvullend Prospectus treden in werking per de datum van kennisgeving van het besluit van de Beheerder en de juridisch eigenaar van het fonds tot wijziging van het Aanvullend Prospectus. Dit besluit is onderworpen aan voorafgaande schriftelijke toestemming van de Raad van Toezicht, die al is verleend. Deze kennisgeving wordt 6 januari 2017 verstuurd. Het geactualiseerde Aanvullend Prospectus is vanaf datum van inwerkingtreding beschikbaar op de website van de Beheerder.