duurzaam beleggen bij
a.s.r. vermogensbeheer

kennisgeving voorstel tot wijziging voorwaarden BNG fondsen

geplaatst op 20-05-2016 door Raoul

BNG Vermogensbeheer is enige tijd geleden overgenomen door a.s.r., onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders. Recent hebben de toezichthouders deze goedkeuring verleend.

Via dit bericht stellen wij u in kennis dat BNG Vermogensbeheer (de "Beheerder") het voornemen heeft om de voorwaarden van de beleggingsfondsen die zij beheert (de "BNG Fondsen") te wijzigen direct na het verlijden van de akte van aandelenoverdracht door de notaris. De in de fondsvoorwaarden en de prospectussen door te voeren wijzigingen zijn zeer gering en houden allen verband met de overname. Daarnaast zullen de in de prospectussen van het BNG Deposito Fonds en het BNG Kapitaalmarkt Fonds vermelde rendementcijfers en kosten (bedragen) worden geactualiseerd.

voorgestelde wijzigingen

De naam BNG Vermogensbeheer B.V. wijzigt in ASR Vermogensbeheer B.V. met als handelsnaam "a.s.r. de nederlandse vermogensbeheerders"; De naam van de fondsen wijzigt: BNG wordt vervangen door ASR; Verwijzingen naar BNG Bank als aandeelhouder worden vervangen door, waar van toepassing, verwijzingen naar de nieuwe aandeelhouder ASR Nederland N.V. Dit geldt ook voor de bevoegdheid tot het doen van een bindende voordracht bij (her)benoeming van de leden van de Raad van Toezicht; De omschrijving van de doelgroep van participanten wijzigt. De voorwaarde verband houdende met de huidige statuten van BNG Vermogensbeheer dat een participant altijd gerelateerd moet zijn aan een overheid of een wettelijke taak dan wel een maatschappelijke doelstelling moet hebben, komt te vervallen. De groep niet-particuliere beleggers waaraan participaties kunnen worden aangeboden wordt hierdoor breder. Het type belegger wijzigt echter niet. Het blijft de bedoeling dat participaties uitsluitend worden aangeboden aan Nederlandse niet-particuliere beleggers (zakelijke partijen). De dienstverlening van BNG Vermogensbeheer, en bijbehorende zorgplicht, blijft gelijk. Voor de subfondsen 'APPA Fonds', 'Limburg Liquiditeiten Fonds', 'Onderwijsbureau Liquiditeiten Fonds' en 'Fonds Uiver 2010' van het BNG Kapitaalmarkt Fonds blijft de in de aanvullende prospectussen van deze subfondsen beschreven specifieke doelgroep gelden.

geen beleggingsinhoudelijke of bezwarende wijzigingen

De in de prospectussen van het BNG Deposito Fonds en het BNG Kapitaalmarkt Fonds en de voorwaarden van het BNG Deposito Fonds, BNG Kapitaalmarkt Fonds en BNG Hoofdsomgarantie Fonds door te voeren wijzigingen hebben geen beleggingsinhoudelijke gevolgen en leiden niet tot een vermindering van bestaande rechten of zekerheden van participanten.

inwerktreding wijzigingen

De wijzigingen in de prospectussen en de voorwaarden van de BNG Fondsen treden in werking per de datum van kennisgeving van het besluit van de Beheerder en de juridisch eigenaar van de fondsen tot wijziging van de prospectussen en de voorwaarden van de BNG Fondsen. Dit besluit is onderworpen aan voorafgaande schriftelijke toestemming van de Raad van Toezicht, welke reeds is verleend. Deze kennisgeving wordt op korte termijn toegezonden aan de zittende participanten.